Obavijest o obradi osobnih podataka za posjetitelje poslovnih prostorija (dalje: "Obavijest")

Ljekarne iz GRUPACIJE JOUKHADAR su predane održavanju međusobnog odnosa povjerenja putem poštovanja i zaštite Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 GRUPACIJA JOUKHADAR koju čine Ljekarne Joukhadar, OIB 12767193532, sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Dr. Franje Tuđmana 3, zajedno s drugim ljekarnama (ustanovama) čiji su osnivač (dalje: „Ljekarne“, „mi“) je voditelj obrade.

Informacije o svim ljekarnama (ustanovama) čiji su osnivač Ljekarne Joukhadar su dostupne na mrežnim stranicama Ljekarni Joukhadar, a možete ih dobiti i na prodajnim mjestima Ljekarni.

GRUPACIJA JOUKHADAR i MEDICAL INTERTRADE d.o.o. su zajednički voditelj obrade sustava video nadzora što znači da odlučuju zašto i na koji način će podaci biti korišteni.

Sporazumom zajedničkih voditelja obrade  uređena su prava, obveze i ograničenja obrade osobnih podataka.

 Prema primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, pojam „osobni podaci“ koristi se za sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“).

·       VIDEONADZOR

Poslovni prostori Ljekarni su pod videonadzorom kako bi se osigurala zaštita osoba i imovine. Stoga, putem videonadzora prikupljamo osobne podatke svih naših posjetitelja, uključujući podatke kupaca, potencijalnih/postojećih 

poslovnih partnera i njihovih predstavnika, dostavljača, trećih strana te pružatelja usluga. Pohrana se vrši u obliku snimke posjetitelja. Ti podaci se čuvaju do 30 dana, nakon čega se brišu. Iznimno, mogu se čuvati i dulje, ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. Video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud), ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa. Takva obrada služi za zaštitu osoba i imovine te ispitanik ne može ući u poslovne prostorije Ljekarni bez obrade podataka putem sustava videonadzora.

Pravna osnova za obradu je legitimni interes voditelja obrade.

 

Ljekarne će obrađivati:

- Snimku prikupljenu putem sustava videonadzora koji Ljekarne koriste radi zaštite           osoba i imovine

 

Općenito, uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, moguće je da će podacima pristupiti i drugi poslovni subjekti, uglavnom izvršitelji obrade koji primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere za osiguravanje zaštite osobnih podataka, a koji su (će biti) nužni za omogućavanje administrativne i tehničke podrške ili slične potrebe (primjerice pružatelji informatičkih usluga radi zaštite informacijskog sustava Ljekarni) ili kojima je prijenos neophodan radi povezanosti poslovnih procesa. 

Nadalje, ako je propisano ili postane obvezno dijeljenje predmetnih podataka, uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Ljekarne će dijeliti podatke koji će biti propisani s nadležnim državnim tijelima koja će ih obrađivati u okviru obavljanja njihovih poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga kada je takva naša obveza propisana primjenjivim zakonodavstvom te sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

Također, ako će se javiti potreba za prijenos osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora, postupit ćemo kako to nalažu važeći zakoni i propisi te osigurati da su osobni podaci i prava ispitanika primjereno zaštićeni odgovarajućim zaštitnim mjerama.

·       POSLOVNI POSJETI

Ljekarne će u Knjizi gostiju pohranjivati (u smislu bilježenja i čuvanja takvih zapisa) identifikacijske i kontakt podatke (uključujući ime i prezime, tvrtku, datum i lokaciju posjete) posjetitelja koji dolaze zbog poslovne potrebe (zaposlenici poslovnih partnera) radi mogućnosti praćenja posjeta poslovnim prostorijama, zaštite zdravlja te kako bi ispunile svoje obveze prema propisima, uključujući i propise iz 

područja zaštite na radu i zaštite od zaraznih bolesti (kako je primjenjivo). Obrada identifikacijskih i kontakt podataka je nužna za poslovne svrhe, kako bi se osigurala zaštita zdravlja ispitanika ili druge fizičke osobe (radnika) te kako bi Ljekarne poštovale svoje obveze.

·       PROFESIONALNO (REDOVNO) POSLOVANJE LJEKARNI

Ljekarne obrađuju osobne podatke, uključujući identifikacijske podatke i osobne podatke vezane za zdravlje (posebna kategorija osobnih podataka) u svrhu provođenja ljekarničke djelatnosti kao dijela zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba i koju obavljaju magistri farmacije pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ljekarništvu i drugim povezanim propisima. Prilikom provođenja ljekarničke djelatnosti i pružanja ljekarničke usluge (npr. naručivanje, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta kao i izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće itd.) zaposlenici ljekarne će obrađivati osobne podatke dobivene izravno od ispitanika kao i osobne podatke kojima će pristupiti putem baza/programa hrvatskog zdravstvenog sustava u koji/kroz koji moraju evidentirati pružanje određenih usluga (npr. izdavanje lijeka na recept).

Dakle, zaposlenici ljekarne će obrađivati i osobne podatke unesene u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH). HZZO je operater središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite.

Obrada osobnih podataka za potrebe pružanja ljekarničkih usluga je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa, odnosno, kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika te je ujedno nužna u svrhu preventivne medicine ili pružanja zdravstvene skrbi ili tretmana te upravljanja zdravstvenim sustavima i uslugama.

 

Isto tako, Ljekarne mogu obrađivati i druge poslovne informacije i osobne podatke koje nam posjetitelj pruži, ako su nužni za potrebe poslovanja. Ovisno o situaciji, svrha obrade može biti: provođenje drugih aktivnosti (npr. provođenje javnozdravstvenih kampanja, promicanje zdravlja i zdravstvene pismenosti stanovništva, pružanje usluga koje promiču zdrav način života i sprječavanje bolesti), organizacije i omogućavanja posjeta, izvođenje ugovorenih radova u poslovnim prostorijama, izvršavanje ugovornih obveza prema našim poslovnim partnerima, dostava osobama uključenim u 

organizaciju posjete poslovnim prostorijama (u mjeri koja je neophodna u skladu sa svrhom prikupljanja), održavanje poslovnog sastanka, provođenje inspekcijskog ili drugog nadzora od strane nadležnih tijela, poslovnih partnera ili trećih ovlaštenih osoba i sl.

Ovisno o pruženim informacijama i svrsi za koju su potrebne, pravna osnova za obradu može biti: 

izvršavanje zadaće od javnog interesa i pružanja zdravstvene skrbi ili tretmana (u okviru ljekarničke djelatnosti); 

ispunjenje ugovora čija je ugovorna strana ispitanik ili kako bi na zahtjev ispitanika poduzeli mjere prije sklapanja ugovora (npr. u slučaju ugovora s pružateljima usluga koji su jedini vlasnici, u slučaju reklamacijskog postupka); 

usklađenost sa zakonskom obvezom kojoj Ljekarne kao voditelj obrade podliježu (npr. u slučaju usklađenosti s propisima iz područja zaštite na radu, propisa koji reguliraju pružanje ljekarničkih i usluga zdravstvene zaštite, djelatnost zdravstvenih ustanova i postupanje zdravstvenih radnika); 

zaštita ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe (npr. zaštita života i zdravlja); 

legitimni interes (npr. u slučaju odgovaranja na primljene upite,, u slučaju obrade putem videonadzora, u slučaju obrade u svrhu održavanja poslovne mreže ili ostvarenja naših tražbina) te izričita privola ispitanika (npr. za potrebe marketinga).

 

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s trećima, ako to nije nužno ili obvezno. Općenito, Vaše osobne podatke dijelimo samo s onima s kojima ih je nužno dijeliti za ostvarenje svrhe te koji osiguravaju dovoljnu razinu zaštite.

 

Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, kao ispitanik, imate sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka: pravo na informiranje, pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu (ako se obrada temelji na privoli), pravo na prenosivost podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na pritužbu nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). 

 

 

U slučaju da odlučite ostvariti jedno od gore navedenih prava, bez nepotrebnog odgađanja ćemo postupiti po zahtjevu. Također, pružit ćemo informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo o svakom takvom produljenju, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, navodeći razloge odgađanja. Te informacije se pružaju bez naknade. 

Ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo:

- naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove postupanja po zahtjevu ili
- odbiti postupiti po zahtjevu.

Vaša prava su:

- Pravo na informiranje
- Pravo na pristup
- Pravo na ispravak
- Pravo na brisanje
- Pravo u bilo kojem trenutku povući privolu
- Pravo na prenosivost podataka
- Pravo na ograničenje obrade
- Pravo na prigovor
- Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Upotrebljavamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe Vaših osobnih podataka (npr. posebne ovlasti za pristup i uvid u snimke, pristup pod zaporkama, uvid uz primjenu zapisa o razlozima uvida, Sporazum o posebnim ovlaštenjima između zajedničkih voditelja obrade…itd). Provodimo tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Podatke koje smo prikupili čuvamo do prestanka svrhe obrade, odnosno koliko je propisano, a snimke sustava video nadzora čuvamo do 30 dana, osim ako služe kao dokaz u sudskom ili istovrijednom postupku. 

Evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvaju se deset godina od početka tijeka zastare. Nadalje, prema propisima i pravilima dobre ljekarničke prakse, određene evidencije vezane za ljekarničku djelatnost se čuvaju 3 ili 5 godina, ovisno o vrsti evidencije, a knjiga narkotika se čuva 10 godina. Ako će u budućnosti drugačije biti propisano / određeno od nadležnog državnog tijela, promijenit ćemo razdoblje pohrane. Također, pohranit ćemo podatke na dulje razdoblje, ako moramo postupati po bilo kojim pritužbama ili ako moramo zaštititi interese Ljekarni u vezi s potencijalnom odgovornošću Ljekarni.

Čuvamo Vaše podatke koliko je potrebno za ispunjenje svrhe ili koliko je propisano.

Možete nam se obratiti na: [email protected]

ili

Ljekarne Joukhadar

Dr. Franje Tuđmana 3

HR-10 431 Sveta Nedelja

Slobodno nam se obratite s pitanjima.
  • Plaćanje pouzećem

  • Besplatna dostava preko 50€

  • Akcije i popusti