Pravila privatnosti

Pravila privatnosti Ljekarni Joukhadar

Uvod

Ljekarne Joukhadar poštuje privatnost svakog posjetitelja  web stranice, osobe s kojom ulazi u poslovni odnos te svake druge osobe s kojom dolazi u bilo koju vrstu interakcije. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke prikupljamo i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati i koja su Vaša prava vezana za obradu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i obrada Vaših podataka provode se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) (2016/679)  te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Poduzimamo sve potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s pozitivnim propisima.

Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kad ih dijelite s nama vodimo se sljedećim osnovnim načelima.

1.      Poštujemo Vašu privatnosti i izbore.

2.      Provjeravamo prožimaju li privatnost i sigurnost sve što radimo.

3.      Ne šaljemo Vam promidžbene sadržaje, osim ako ih niste zatražili. Možete se predomisliti u bilo kojem trenutku.

4.      Nikad ne nudimo niti prodajemo Vaše podatke.

5.      Obvezni smo štititi Vaše podatke i činiti ih sigurnima. Stoga surađujemo samo s pouzdanim partnerima.

6.      Obvezni smo otvoreno i transparentno upotrebljavati Vaše podatke.

7.      Ne upotrebljavamo Vaše podatke u svrhe o kojima vas nismo obavijestili.

8.      Poštujemo Vaša prava i uvijek se trudimo ispuniti Vaše zahtjeve u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu s našim pravnim i operativnim dužnostima.

Za više informacija o načinu provedbe Pravila privatnosti u nastavku smo naveli Vaša prava i vrste podataka koje možemo dobiti izravno od Vas ili putem interakcije s Vama, kako ih možemo upotrijebiti, s kime ih možemo dijeliti i kako ih štitimo. Naravno, sve navedene situacije ne moraju se odnositi na Vas. U ovim Pravilima privatnosti možete pronaći pregled svih mogućih situacija naše interakcije.

ŠTO SE NALAZI U PRAVILIMA PRIVATNOSTI?

·        Tko smo

·        Što su osobni podaci

·        Podaci koje prikupljamo

·        Čuvanje osobnih podataka

·        Prijenos osobnih podataka trećim osobama

·        Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

·        Korištenje kolačića

·        Veze s drugim web stranicama

·        Sigurnost osobnih podataka

·        Obrada osobnih podataka maloljetnika

·        Vaša prava

·        Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

·        Izmjene pravila privatnosti

·        Kontakt

Tko smo

Ustanova Ljekarne JOUKHADAR, sa sjedištem na adresi Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja (dalje u tekstu: Ljekarne Joukhadar) MBS: 080001033, OIB: 12767193532 je voditelj zbirke osobnih podataka sukladno odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). 

Izrazi „Voditelj obrade“  „Ljekarne Joukhadar“,  „nama”, „naš” ili „mi” odnose se na ovaj subjekt.

Poštujemo privatnost svake osobe koja posjećuje našu web stranicu www.ljekarne-joukhadar.hr, komunicira s nama na drugi način ili je s nama u poslovnom odnosu.

Sljedeća pravila privatnosti opisuju koje će podatke Ljekarne Joukhadar  prikupljati i na koji će način te podatke koristiti. Također ćete saznati što trebate učiniti ukoliko želite da se Vaši osobni podaci, prikupljeni ili sačuvani tijekom Vaših prijašnjih interakcija s nama uklone.

Što su osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Podaci koje prikupljamo

Osobni podaci ispitanika se smiju obrađivati samo ako je obrada zakonita. U tom smislu prikupljamo i obrađujemo osobne podatke ispitanika na jednom od sljedećih temelja: 

·        ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

·        obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

·        obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

·        obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

·        obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

·        obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

·          Osobni podaci  korisnika web stranice

Pristup web stranici www.ljekarne-joukhadar.hr je slobodan i ne zahtijeva registraciju posjetitelja web stranice. Ukoliko je korisnik dao suglasnost za korištenje posebnih usluga ili načina komuniciranja, kao što je dostava elektronskih novina (engl. e-newsletter), moći će se u svako doba suglasnost opozvati i odjaviti sa liste primatelja slijedeći upute sadržane u svakoj komunikaciji. Ukoliko korisnik želi opozvati suglasnost i odjaviti se sa liste korisnika /primatelja određene usluge / informacije, Ljekarne Joukhadar će odmah postupiti u skladu s takvim zahtjevom korisnika, time da od korisnika može zatražiti i dodatne informacije prije obrade odnosnog zahtjeva radi poboljšanja usluga.

Također pristupom na naše stranice nastaje i nužno automatsko prikupljanje određenih vrsta informacija od strane Ljekarni Joukhadar ili trećih osoba, podugovarača Ljekarni Joukhadar koje se generiraju uvijek kada korisnici posjete ovu web stranicu i prilikom razmjene e-mailova. Tehnologija koja se pri tome može koristiti su, primjerice, poslužiteljski zapisnici / IP adrese, kolačići (engl. cookies), Web Beacon i alati trećih osoba.

Poslužiteljski zapisnici / IP adrese: IP adresa je broj koji se dodjeljuje računalu korisnika uvijek kada pristupa na Internet. Identifikacija osobnih računala na Internet se vrši pomoću IP adresa koje omogućavaju računalima i poslužiteljima (engl. server) da se međusobno prepoznaju i uspostave komunikaciju. Ljekarne Joukhadar prikupljaju IP adrese radi upravljanja sustavom te prosljeđivanja objedinjenih informacija trećim osobama isključivo u svrhu statističke analize i praćenja funkcija web stranice.

Web beacon: Na stranici ili e-mailovima Ljekarne Joukhadar mogu: 

koristiti Internet tehnologiju pod nazivom Web beacon (također poznati pod nazivom „akcijski tagovi“ (engl. action tag) ili „čista GIF tehnologija (engl. „clear GIF techology“). Web beacon je alat koji se koristi u analizi učinkovitosti web stranice, primjerice, mjerenjem broja posjetitelja web stranice ili broja posjetitelja koji su posjetili određene ključne postavke na web stranici.

Web beacon-i, kolačići i ostale tehnologije za praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika ne generiraju automatski podatke pomoću kojih se može odrediti identitet korisnika. Samo ako korisnik dobrovoljno daje osobne podatke pomoću kojih se može identificirati – primjerice, registriranjem ili slanjem e-mailova – navedene tehnologije automatskog praćenja mogu biti korištene i za dobivanje daljih informacija o korištenju web stranice i / ili interaktivnih e-mailova radi pružanja boljih usluga korisnicima web stranice.

Kontaktiranjem putem elektroničke pošte dajete nam svoje podatke (kontakt, ime i prezime, personalizirana adresa elektroničke pošte, te ostale podatke koje navodite u tekstu poruke). Ti su podaci dostupni isključivo ovlaštenim osobama u Ljekarnama Joukhadar kojima su upućeni u svrhu rješavanja vašeg upita. Davanje Vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit.

Način prikupljanja osobnih podataka Koje podatke možemo dobiti od vas Kako i zašto možemo koristiti osobne podatke Vrijeme čuvanja Pravni temelj prikupljanja
Izravno od korisnika primitkom e-maila  na adrese elektroničke pošte navedene na web stranici

Ime i prezime

Titula

Kontakt broj telefona

Personalizirana adresa elektroničke pošte

Odgovaranje na postavljene upite i izvršavanje radnje zahtijevane upitom  Vrijeme potrebno da bi se udovoljilo zahtjevu Privola na temelju konkludentne radnje

 

·          Osobni podaci fizičkih osoba prikupljeni unutar poslovnih odnosa

U svakodnevnom poslovanju dolazimo u kontakt s osobnim podacima, fizičkih osoba kupaca, fizičkih osoba zaposlenih u pravnim osobama s kojima surađujemo, obrtnika te fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.  Prikupljamo samo podatke koji su potrebni da bi  ispunili svrhu poslovnog odnosa te se sa svim podacima odnosimo s posebnom pažnjom i u skladu s ovim pravilima privatnosti i pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Način prikupljanja osobnih podataka Koje podatke možemo dobiti od vas Kako i zašto možemo koristiti osobne podatke Vrijeme čuvanja Pravni temelj prikupljana i obrade

Posredno: od Vašeg poslodavca

neposredno: od fizičke osobe 

Ime i prezime

Personalizirana adresa elektroničke pošte koja se koristi u poslovne svrhe a koja sadržava Vaše osobno ime

OIB
Adresa

Poslovna komunikacija

Izvršavanje ugovornih obveza 

Izravna promidžba

Od početka suradnje do vremena kada prestaje potreba čuvanja-   prestanak poslovnog odnosa, nastup zastare

legitimni interes, izvršenje ugovorne obveze,

poštovanje pravnih obveza 

 

Također, Ljekarne Joukhadar obrađuju osobne podatke, uključujući identifikacijske podatke i osobne podatke vezane za zdravlje (posebna kategorija osobnih podataka) u svrhu provođenja ljekarničke djelatnosti kao dijela zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba i koju obavljaju magistri farmacije pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ljekarništvu i drugim povezanim propisima. Prilikom provođenja ljekarničke djelatnosti i pružanja ljekarničke usluge (npr. naručivanje, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta kao i izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće itd.) zaposlenici ljekarne će obrađivati osobne podatke dobivene izravno od ispitanika kao i osobne podatke kojima će pristupiti putem baza/programa hrvatskog zdravstvenog sustava u koji/kroz koji moraju evidentirati pružanje određenih usluga (npr. izdavanje lijeka na recept).

·      Osobni podaci kandidata za posao

U okviru rada zaprimamo otvorene molbe kandidata za posao te time prikupljamo  osobne podatke tih osoba. Kategorija i opseg osobnih podataka koje saznamo tim putem ovise o sadržaju molbe i životopisa koje nam kandidati za posao tim putem pošalju, a mogu sadržavati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, spol, datum rođenja, broj telefona, adresa, podaci o radnom iskustvu, podaci o obrazovanja te ostali osobni podaci koje pojedini kandidat odluči podijeliti s nama slanjem  molbe za posao. 
Sa svim primljenim podacima odnosimo se s posebnom pažnjom i u skladu s ovim pravilima privatnosti i ostalim pozitivnim propisima. 

Način prikupljanja osobnih podataka Koje podatke možemo dobiti od vas Kako i zašto možemo koristiti osobne podatke Vrijeme čuvanja Pravni temelj prikupljana i obrade
Izravno: od kandidata za posao zaprimanjem zamolbe putem e maila

Ime i prezime

Spol, datum rođenja, 

Broj telefona, Broj mobitela, adresa, podaci o radnom iskustvu,  podaci o obrazovanju

Personalizirana adresa elektroničke pošte

U svrhu donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa, komunikacija s tražiteljem zaposlenja Dok kandidat za posao ne zatraži brisanje ili najduže tri mjeseca po primitku nakon čega brišemo vaše podatke Privola kandidata za posao na temelju konkludentne radnje

 

·          Osobni podaci prikupljeni putem videonadzora

Poslovni prostori Društva su pod videonadzorom kako bi se osigurala zaštita osoba i imovine. Stoga, putem videonadzora prikupljamo osobne podatke svih naših posjetitelja. Pohrana se vrši u obliku snimke posjetitelja. Ti podaci se čuvaju do 30 dana, nakon čega se brišu. Iznimno, mogu se čuvati i dulje, ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. Video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud), ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

Zaštitne mjere

Ljekarne Joukhadar koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove web stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima web stranice, Ljekarne Joukhadar koristi industrijske standardne zaštitne mjere, primjerice firewall i zaštita lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi.

Korisnik web stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

Čuvanje osobnih podataka

Sve  osobne podatke čuvamo toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni.

Sve osobne podatke koje obrađujemo na osnovi zakona, čuvamo u okviru zakonski određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje obrađujemo zbog izvršenja ugovornog odnosa s pojedincem, čuvamo u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje svih obveza iz ugovornog odnosa u skladu s ugovorom i zakonom ( Zakon o obveznim odnosima). 

Sve osobne podatke koje obrađujemo na osnovi  privole pojedinca, čuvamo do povlačenja privole. Tako prikupljene podatke brišemo prije povlačenja privole ako je prestala svrha obrade. 

Sve osobne podatke koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa čuvamo samo  dok postoji svrha obrade tih osobnih podataka.  

Prijenos osobnih podataka trećim osobama

Ovim putem želimo Vas upoznati s mogućnošću da, u izvršavanju svrha u koje ste nam dali svoje osobne podatke, možemo imati podugovarače, te Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni samo našim ugovornim partnerima s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršenju usluga i ugovor o povjerljivosti i osiguranju sigurnosti od bilo kakvih ugroza.

Ugovorni partneri kojima surađujemo su, npr.:

·        pružatelji usluge održavanja IT sistema

·        ponuditelji slanja e-pošte (npr. Mailchimp i drugi)

·        dostavne službe

Za dio  komunikacije putem elektroničke pošte, koristimo  internetski servis MailChimp, zbog čega se osobni podaci izvoze u SAD. Zaštita osobnih podataka između SAD-a i EU regulirana je međunarodnim sporazumom.

Vaši podaci neće biti dijeljeni s neovlaštenim trećim osobama.

Vaši osobni podaci neće biti prenošeni u treće zemlje koje nemaju osiguranu odgovarajuću zaštitu osobnih podataka. 

Korištenje podataka u svrhe direktnog marketinga

Bez Vaše izričite suglasnosti, Ljekarne Joukhadar neće koristiti niti će omogućiti korištenje osobnih podataka prikupljenih putem ove web stranice trećim osobama u svrhe njihova vlastitog direktnog marketinga.

Automatsko bilježenje informacija 

Kada pristupate našoj web stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše web stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Također ti podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica.

Ljekarne Joukhadar mogu koristiti navedene podatke kako bi vam pružilo bolju korisničku uslugu, jednostavnije korištenje web stranica ili za prilagodbu web stranica vašim osobnim sklonostima i interesima. Tako prikupljene  podatke ne koristimo u druge svrhe i ne prenosimo trećim osobama niti u treće zemlje.

Korištenje kolačića

Korištenje kolačića je jedan od načina na koji prikupljamo Vaše osobne podatke automatski, uvijek kada posjećujete ovu web stranicu prilikom razmjena e-mail poruka. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju generira poslužitelj (eng. server) web stranice i koju preglednik (engl. browser) automatski sprema na disk korisnikovog računala uvijek kada korisnik pristupa određenoj web stranici.

Kolačići na jedinstven način prepoznaju posjetitelja na web stranici.

Kolačići nam omogućuju da na poslužitelju pohranjujemo podatke u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, u svrhu analize korištenja web stranice i praćenja njezine funkcionalnosti. Većina Internet preglednika je podešena za primanje kolačića, time da možete i samostalno regulirati primanje kolačića i to na način da Vaš preglednik postavite tako da odbije sve kolačiće ili da Vas obavijesti kada je kolačić poslan.

Ipak, skrećemo Vašu pozornost na činjenicu da određeni dijelovi web stranice neće moći pravilno funkcionirati ako se blokira primitak kolačića, pa Ljekarne Joukhadar isključuju svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice zbog Vašeg odabira regulacije primanja kolačića.

Pristupanjem ili korištenjem ove web stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste suglasni sa obradom osobnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovim Pravilima o načinu prikupljanja, zaštiti i korištenju osobnih podataka. 

Na sljedećem linku možete provjeriti našu Politiku kolačića

Veze sa drugim web stranicama

Ova web stranica može sadržavati veze na druge web stranice koje mogu nuditi korisne informacije korisnicima ove web stranice. Ova pravila privatnost  ne primjenjuju se na te stranice i ne odgovaramo za pravila o zaštiti osobnih podataka sadržanim na tim stranicama niti za sadržaj tih web stranica.

Zaštita maloljetnika

Ljekarne Joukhadar ne prikupljaju osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, izričitog pisanog pristanka njezina/njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

Sigurnost osobnih podataka

Poduzimamo sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost Vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Koristimo tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove web stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima web stranice, koristimo industrijske standardne zaštitne mjere, firewall i zaštitu lozinkom. Ipak, posjetitelj web stranice  dužan se pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Posjetitelj web stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

Pridržavamo se strogih sigurnosnih postupaka kako bismo umanjili rizik uništenja podataka, neovlaštenog otkrivanja podataka, neovlaštenog pristupa Vašim podacima  i drugih povreda.

Oprema/prostorije na/u koju pohranjujemo osobne podatke smještena je u sigurno okruženje s ograničenim fizičkim pristupom.

Vaša prava

Pravo na informiranost

Imate pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke i  znati koja su Vaša prava. Zbog toga vam u ovim Pravilima pružamo potrebne informacije. Sukladno Uredbi, Ljekarne Joukhadar će pružiti informaciju ispitaniku o radnjama koje je poduzeo po njegovu zahtjevu, a najkasnije u mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Pravo pristupa 

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje ste nam dali (podvrgnuto određenim ograničenjima).  Ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po zahtjevu.  

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su netočni i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni. 

Pravo na brisanje / pravo na zaborav 

U nekim slučajevima imate pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje Vaših osobnih podataka. Napominjemo da to nije apsolutno pravo jer možemo imati zakonske ili legitimne osnove za zadržavanje Vaših osobnih podataka. Ako želite da izbrišemo Vaše osobne podatke, obratite nam se putem detalja u nastavku.

Pravo na prigovor na izravan marketing

Možete odustati od primanja izravnih promidžbenih sadržaja u bilo kojem trenutku.  To je najjednostavnije učiniti klikom na poveznicu za odjava u primljenom u bilo kojoj poruci e-pošte ili putem promidžbenih sadržaja koje smo vam poslali. 

Pravo na povlačenje suglasnosti (privole) na obradu podataka u bilo kojem trenutku

Suglasnost na obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj suglasnosti. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Pravo na prigovor na obradu temeljenu na legitimnim interesima

Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku kad se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Za ulaganje prigovora obratite nam se pomoću detalja u nastavku.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo obratiti se tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) da biste podnijeli pritužbu o zaštiti podataka i načinu provedbe naših pravila privatnosti. Ne ustručavajte se obratiti nam se putem detalja u nastavku prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo pomicati, kopirati ili prenositi  Vaše podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem. 

Pravo ograničenja obrada

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati. Odnosi se na ograničene okolnosti koje su propisane Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i popisane u nastavku:

·        ispitanik (tj. Vi) osporava točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

·        obrada je nezakonita i ispitanik (tj. Vi) se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

·        voditelju obrade osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih ispitanik zahtijeva radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;

·        ispitanik (tj. Vi) uložio je prigovor na obradu na temelju legitimnih interesa voditelja obrade očekujući potvrdu o tome nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na isključivanje kolačića 

Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Mnogi kolačići upotrebljavaju se u svrhu poboljšanja upotrebe ili funkcionalnosti web-mjesta/aplikacija; stoga isključivanje kolačića može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta/aplikacija.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za ostvarivanje Vaših prava kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su podaci navedeni na kraju ovih pravila privatnosti.

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

U slučaju kršenja sigurnosti osobnih podataka, dužni smo o tome  obavijestiti nadležno tijelo, osim kada je vjerojatno da  kršenjem nisu bila ugrožena prava i slobode pojedinca. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, o takvom kršenju obavijestit ćemo nadležne organe. 

U slučaju da se radi o kršenju koje može uzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinca, po saznanju ćemo odmah,  bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedinca na kojega se osobni podaci odnose. Obavijest pojedincu bit će napisana na razumljiv i jasan način.

Izmjene pravila privatnosti

Svaka promjena naših pravila privatnosti bit će objavljena i dostupna  na ovoj web stranici.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ako imate ikakva pitanja u vezi naše politike čuvanja osobnih podataka ili obrade vaših podataka, slobodno se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: [email protected].

  • Plaćanje pouzećem

  • Besplatna dostava preko 50€

  • Akcije i popusti