Raskid, reklamacije i materijalni nedostaci

Raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Ugovor sklopljen putem web stranice Ljekarne JOUKHADAR Potrošač može raskinuti u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio proizvode, bez navođenja razloga. Da Potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe, a može koristiti  i OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U slučaju zaprimanja obrasca za jednostrani raskid ugovora elektroničkim putem, Prodavatelj će bez odgađanja obavijestiti potrošača o primitku obrasca.

Potrošač može poslati Obrazac našoj Službi za korisnike na [email protected] ili na adresu Ljekarne JOUKHADAR, Dr. Franje Tuđmana 3, 10431 Sveta Nedjelja.

Obrazac možete poslati našoj Službi za korisnike na  [email protected] ili na adresu Ljekarne Joukhadar, Dr. Franje Tuđmana 3, 10431 Sveta Nedjelja.

U slučaju raskida Ugovora:

-  Potrošač je obvezan vratiti Prodavatelju sve proizvode koje je primio.

-  Prodavatelj će vratiti Potrošaču cjelokupan iznos koji je Potrošač platio na temelju Ugovora najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka povrata dostavljenih proizvoda. Povrat novaca bit će izvršen na isti način na koji izvršena uplata.

U slučaju da je Potrošač narudžbu platio pouzećem, Prodavatelj će Potrošaču cjelokupan iznos uplatiti na broj računa koji Potrošač navede u svojoj Izjavi ili Obrascu za jednostrani raskid ugovora.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o prodaji proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, tj. ako:

• je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

• je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Za proizvode koji su korišteni u mjeri većoj nego što je to potrebno za utvrđivanje naravi, karakteristika i funkcioniranja proizvoda Potrošač ne gubi pravo na raskid ugovora, ali može odgovarati za eventualno umanjenje vrijednosti proizvoda nastalo korištenjem proizvoda. Radi utvrđivanja naravi, karakteristika i funkcioniranja proizvoda Potrošač bi trebao proizvodom rukovati i pregledati ga na isti način na koji mu se to dozvoljava u ljekarni. Shodno tome, tijekom roka u kojem može raskinuti ugovor Potrošač bi proizvodom trebao rukovati i pregledati ga s dužnom pažnjom.

Potrošač može proizvode predati ili poslati na adresu: Ljekarne Joukhadar, Ljekarnička jedinica II, Ozaljska 50, 10 000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. U slučaju raskida ugovora, Potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod/e Prodavatelju.

Reklamacije i materijalni nedostaci

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac treba obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca (od predaje proizvoda). Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Pretpostavlja se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. 

  • Ako imate reklamaciju vezano za dostavljeni proizvod, molimo Vas da se javite pisanim putem na e-adresu [email protected]
  • U slučaju utvrđenih nedostataka obvezujemo se da ćemo postupiti sukladno propisima te ćemo Vam, na Vaš zahtjev, omogućiti zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

*Kupac je dužan dokazati da je proizvod kupljen kod prodavatelja. Najlakše je to dokazati pomoću računa. 

Općenito, kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku, ovlašten je:

1) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka proizvoda (popravak),

2) zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka (zamjenu),

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

• Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak sukladno propisima, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora

Dakle, kupac može raskinuti ugovor, ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora (popravak/zamjenu).

Također, kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Materijalni nedostatak postoji:

1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,

7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kada je kupac pravna osoba, a ne potrošač, na njega se odnose posebna pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

  • Plaćanje pouzećem

  • Besplatna dostava preko 50€

  • Akcije i popusti